FANDOM


Cloudian - Eye of the Typhoon
雲魔物(クラウディアン)-アイ・オブ・ザ・タイフーン
CloudianEyeoftheTyphoon-GLAS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
雲魔物
クラウディアン-アイ・オブ・ザ・タイフーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 雲魔物
クラウディアン
-アイ・オブ・ザ・タイフーン
 Tên Hàn 운마물-아이 오브 더 타이푼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 1000
 Mã số 57610714
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.