FANDOM


Cloudian - Eye of the Typhoon
雲魔物(クラウディアン)-アイ・オブ・ザ・タイフーン
CloudianEyeoftheTyphoon-GLAS-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
雲魔物
クラウディアン-アイ・オブ・ザ・タイフーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 雲魔物
クラウディアン
-アイ・オブ・ザ・タイフーン
 Tên Hàn 운마물-아이 오브 더 타이푼
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 1000
 Mã số 57610714
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác