FANDOMCollectors Pack 2017 là một Booster Pack trong Yu-Gi-Oh! Official Card Game (OCG).

Đặc điểm

Đặc điểm

Set này có 45 lá bao gồm:

Danh sách bài