FANDOM


Colossal Fighter
ギガンテック・ファイター
ColossalFighter
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ ÁM DARK
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Synchro/Effect
ATK/DEF 2800/1000
Mã số 23693634
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
1 Tuner + 1 hoặc nhiều hơn quái thú không phải Tuner

Lá bài này nhận thêm 100 điểm Tấn công cho mỗi quái thú Warrior-Type dưới Mộ bài của cả hai người chơi. Khi lá bài này bị tiêu diệt bởi chiến đấu và được gửi xuống Mộ bài của bạn: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú Warrior-Type dưới Mộ của hai người chơi làm mục tiêu; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.

English Description
1 Tuner + 1 or more non-Tuner monsters

This card gains 100 ATK for every Warrior-Type monster in any Graveyard. When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can target 1 Warrior-Type monster in either Graveyard; Special Summon that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên