FANDOM


Cột

Tiếng Anh

Column

Một cột là đường thẳng nối 4 Vùng trên sân đấu kéo dài từ Vùng Bài Phép & Bẫy của người chơi đến cuối vùng của đối phương. Có tổng cộng 5 cột trên sân đấu.

Chỉ duy nhất bốn lá bài thuộc OCG/TCG có đề cập đến cột, đó là "Storm Shooter", "Alien Infiltrator", "Rampaging Rhynos" và "Blasting Fuse", tất cả đều xuất hiện trong Cyberdark Impact.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.