FANDOM


Combination Attack
コンビネーション・アタック
 Tên Nhật コンビネーション・アタック
 Tên Nhật (rōmaji) Konbinēshon Atakku
 Tên Hàn 콤비네이션 어택
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 08964854
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]