FANDOM


Compulsory Evacuation Device
(きょう)(せい)(だっ)(しゅつ)(そう)()
CompulsoryEvacuationDevice-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Nhật (Kana)
きょう
せい
だっ
しゅつ
そう
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
せい
だっ
しゅつ
そう
 Tên Hàn 강제 탈출 장치
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 94192409
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Giới hạn 1
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]