FANDOM


Constellar Leonis
セイクリッド・レオニス
ConstellarLeonis
Nhóm liên quan Constellar
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT
CẤP SAO 3 CG StarCG StarCG Star
Chủng Beast/Effect
ATK/DEF 1000/1800
Mã số 17129783
Loại Hiệu ứng Continuous, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Vào Lượt Chính của bạn, bạn có thể Triệu hồi Thường thêm 1 quái thú "Constellar" như một lượt Triệu hồi Thường/Úp nữa của bạn. (Bạn chỉ có thể nhận thêm hiệu ứng này một lần mỗi lượt.)
English Description
During your Main Phase, you can Normal Summon 1 "Constellar" monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.