Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Constellar Pleiades

7.233bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Constellar Pleiades
セイクリッド・プレアデス
ConstellarPleiades.png
Nhóm liên quan Constellar
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ QUANG LIGHT.svg
HẠNG SAO 5 Rank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svgRank Star.svg
Chủng Warrior/Xyz/Effect
ATK/DEF 2500/1500
Mã số 73964868
Loại Hiệu ứng Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp sao 5 hệ QUANG
Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ thẻ này để chọn mục tiêu 1 thẻ trên sân; trả mục tiêu về tay.
English Description
2 Level 5 LIGHT monsters
Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 card on the field; return that target to the hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên