FANDOM


Contact with the Aquamirror
()(すい)(きょう)との(こう)(しん)
 Tên Nhật (Kana)
すい
きょうとの
こう
しん
 Tên Nhật (Chuẩn)
すい
きょう
との交
こう
しん
 Tên Nhật (rōmaji) Gisuikyō to no Kōshin
 Tên Nhật (Dịch) Communication with the Ceremonial Water Mirror
 Tên Hàn 의수경과의 교신
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 10925955
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.