FANDOM


Counterattack Beacon
 • Nhật:
  はん
  げき
  の狼煙
  のろし
 • Kana:
  はん
  げきの
  狼煙
  のろし
 • Romaji: Hangeki no Noroshi
 • Việt: Dẫn Lối Phản Công
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Thông thường

Chỉ kích hoạt khi một quái thú của đối thủ tiêu diệt một quái thú bạn điều khiển trong chiến đấu. Chọn mục tiêu 1 quái thú bạn điều khiển, nó tăng 500 CÔNG cho đến Giai đoạn Kết thúc. Thực hiện trận chiến giữa quái thú được chọn và quái thú đã tấn công.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: 5D's)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Counterattack Beacon Activate only when an opponent's monster destroys a monster you control by battle. Target monster you control gains 500 ATK until the End Phase. Conduct battle between the target monster and the monster that attacked.
Nhật 相手モンスターの攻撃によって自分フィールド上のモンスターが破壊された時発動する事ができる。
自分フィールド上のモンスター1体の攻撃力を500ポイントアップし、その相手モンスターと強制的に戦闘させる。

Hình ảnh khác