FANDOM


Crush Card Virus
()のデッキ()(かい)ウイルス
CrushCardVirus-DPBC-EN-R-1E
 Tên Việt Vi-rút Tử
 Tên Nhật (Kana)
しのデッキ
かいウイルス
 Tên Nhật (Chuẩn)
のデッキ破
かい
ウイルス
 Tên Nhật (rōmaji) Shi no Dekki Hakai Uirusu
 Tên Nhật (Dịch) Deck Destruction Virus of Death
 Tên Hàn 죽음의 덱 파괴 바이러스
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 57728570
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.