FANDOM


Cryomancer of the Ice Barrier
(ひょう)(けっ)(かい)(じゅつ)(しゃ)
CryomanceroftheIceBarrier-HA01-EN-ScR-LE
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
けっ
かいの
じゅつ
しゃ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
けっ
かい
の術
じゅつ
しゃ
 Tên Hàn 빙결계의 기술자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Aqua / Tuner
 CÔNG / THỦ 1300 / 0
 Mã số 23950192
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.