FANDOM


Crystron Thystvern
水晶機巧(クリストロン)-シストバーン
CrystronThystvern-INOV-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
水晶機巧
クリストロン-シストバーン
 Tên Nhật (Chuẩn) 水晶機巧
クリストロン
-シストバーン
 Tên Nhật (rōmaji) Kurisutoron - Shisutobān
 Tên Hàn 크리스트론-시스트번
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 1500 / 1500
 Mã số 29838323
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác