FANDOM


Cubic Karma
(ほう)(かい)(カルマ)
CubicKarma-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
カルマ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
カルマ
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkai Karuma
 Tên Nhật (Dịch) Direction World Karma
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 09659580
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]