FANDOM


Cubic Mandala
(ほう)(かい)(まん)()()
CubicMandala-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
ほう
かい
まん
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
かい
まん
 Tên Nhật (rōmaji) Hōkai Mandara
 Tên Nhật (Dịch) Direction World Mandala
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 08837932
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]