FANDOMCupid Kiss
キューピッド・キス
CupidKiss-GX02-EN-VG
 Tên Nhật キューピッド・キス
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]