FANDOM


Curse of Fiend
(じゃ)(あく)()(しき)
CurseofFiend-SRL-EN-SP-UE
 Tên Nhật (Kana)
じゃ
あくな
しき
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゃ
あく
な儀
しき
 Tên Nhật (rōmaji) Ja'aku na Gishiki
 Tên Nhật (Dịch) Evil Ritual
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 12470447
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]