FANDOM


Curse of the Shadow Prison
(かげ)(ろう)(じゅ)(ばく)
CurseoftheShadowPrison
Nhóm liên quan Shaddoll
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 81788994
Mô tả Hiệu ứng
Mỗi lần (một số) quái thú "Shaddoll" được đưa vào Mộ bài bởi hiệu ứng bài, đặt 1 Spellstone Counter lên lá này ứng với mỗi quái thú đưa vào. Tất cả quái thú đối phương điều khiển giảm đi 100 ATK ứng với mỗi Spellstone Counter trên lá này chỉ trong lượt của đối phương. Mỗi lần bạn Triệu hồi Dung hợp Quái thú Dung hợp "Shaddoll", bạn có thể loại bỏ 3 Spellstone Counters từ lá này để dùng 1 quái thú mặt-ngửa phù hợp đối phương điều khiển làm 1 trong các Nguyên liệu Dung hợp.
English Description
Each time a "Shaddoll" monster(s) is sent to the Graveyard by a card effect, place 1 Spellstone Counter on this card for each sent monster. All monsters your opponent controls lose 100 ATK for each Spellstone Counter on this card during your opponent's turn only. Each time you Fusion Summon a "Shaddoll" Fusion Monster, you can remove 3 Spellstone Counters from this card to use 1 appropriate face-up monster your opponent controls as 1 of the Fusion Materials.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên