FANDOM


Cyber-Stein
デビル・フランケン
 Tên Nhật デビル・フランケン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 500
 Mã số 69015963
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác