FANDOM


Cyber Network
サイバー・ネットワーク
CyberNetwork
Nhóm liên quan Nhóm Cyber Dragon
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous
Mã số 12670770
Mô tả Hiệu ứng
Hủy lá này vào Lượt Chờ thứ 3 của bạn sau khi được kích hoạt. Một lần trong lượt, nếu có "Cyber Dragon" trên sân: Bạn có thể loại ra ngoài 1 quái QUANG Loại-Machine từ Bộ bài của bạn. Khi lá này ở trên sân bị đưa vào Mộ bài: Triệu hồi Đặc biệt càng nhiều quái thú QUANG Loại-Machine của bạn đã loại ra ngoài nhất có thể, nếu làm vậy, hủy tất cả Bài Phép/Bẫy bạn điều khiển. Số quái thú đó không thể kích hoạt hiệu ứng của chúng. Bạn không thể tiến hành Lượt Chiến đấu của bạn trong lượt mà bạn kích hoạt hiệu ứng này.
English Description
Destroy this card during your 3rd Standby Phase after activation. Once per turn, if "Cyber Dragon" is on the field: You can banish 1 LIGHT Machine-Type monster from your Deck. When this card on the field is sent to the Graveyard: Special Summon as many of your banished LIGHT Machine-Type monsters as possible and destroy all Spell/Trap Cards you control. Those monsters cannot activate their effects. You cannot conduct your Battle Phase the turn you activate this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên