FANDOM


Cynet Recovery
サイバネット・リカバー
CynetRecovery-YS18-EN-SR-1E
 Tên Nhật サイバネット・リカバー
 Tên Nhật (rōmaji) Saibanetto Rikabā
 Tên Nhật (Dịch) Cybenet Recover
 Tên Hàn 사이바넷 리커버
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 73558460
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác