FANDOM


D.D.R. - Different Dimension Reincarnation
D・D・R(ディファレント・ディメンション・リバイバル)
DDRDifferentDimensionReincarnation-SDCR-EN-C-1E
 Tên Việt Phục Sinh từ Không Gian Khác
 Tên Nhật (Kana)
D・D・R
ディファレント・ディメンション・リバイバル
 Tên Nhật (Chuẩn) D・D・R
ディファレント・ディメンション・リバイバル
 Tên Nhật (rōmaji) Difarento Dimenshon Ribaibaru
 Tên Nhật (Dịch) Different Dimension Revival
 Tên Hàn D・D・R
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 09622164
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.