FANDOM


D/D/D Flame King Genghis
(ディー)(ディー)(ディー)(れっ)()(おう)テムジン
DDDFlameKingGenghis-CT13-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
れっ
おうテムジン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
れっ
おう
テムジン
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Rekkaō Temujin
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Flame King Temujin
 Tên Hàn D()D()D() 열화왕 테무진
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Mã số 74583607
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.