FANDOM


D/D/D Flame King Genghis
(ディー)(ディー)(ディー)(れっ)()(おう)テムジン
DDDFlameKingGenghis-CT13-EN-SR-LE
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
れっ
おうテムジン
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
れっ
おう
テムジン
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Rekkaō Temujin
 Tên Nhật (Dịch) D/D/D Flame King Temujin
 Tên Hàn D()D()D() 열화왕 테무진
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1500
 Mã số 74583607
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.