FANDOM


D/D/D Gust King Alexander
(ディー)(ディー)(ディー)(しっ)(ぷう)(おう)アレクサンダー
DDDGustKingAlexander-CT13-EN-SR-LE
 Tên Việt Biệt Giới Quỷ - Phong Đế
 Tên Nhật (Kana)
ディー
ディー
ディー
しっ
ぷう
おうアレクサンダー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ディー
ディー
ディー
しっ
ぷう
おう
アレクサンダー
 Tên Nhật (rōmaji) DīDīDī Shippūō Arekusandā
 Tên Hàn D()D()D() 질풍왕 알렉산더
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2000
 Mã số 00987311
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.