FANDOMD/D Cold Golem
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Duy trì

Khi lá này được kích hoạt, thêm 1 Quái thú Dao động "D/D" từ Bộ bài của bạn vào tay của bạn. Trong lượt này, bạn không thể Triệu hồi Dao động hoặc đặt các lá bài trong Vùng Dao động.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: ARC-V)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh D/D Cold Golem When this card is activated, add 1 “D/DPendulum Monster from your Deck to your hand. During this turn, you cannot Pendulum Summon nor place cards in the Pendulum Zone.