FANDOM


D - Time
D-タイム
DTime
Nhóm liên quan Elemental HERO
Loại bài Bài Bẫy TRAP
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N
Mã số 99075257
Mô tả Hiệu ứng
Khi quái thú "Elemental HERO" bạn điều khiển rời khỏi sân chơi: Lấy lên tay 1 quái thú "Destiny HERO" từ trong Bộ bài của bạn có Cấp độ nhỏ hơn hoặc bằng Cấp độ của quái thú "Elemental HERO" đó
English Description
When an "Elemental HERO" monster you control leaves the field: Add 1 "Destiny HERO" monster from your Deck to your hand whose Level is less than or equal to that "Elemental HERO" monster's Level.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.