FANDOM


Damage = Reptile
ダメージ(イコール)レプトル
DamageReptile-TAEV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana) ダメージ
イコールレプトル
 Tên Nhật (Chuẩn) ダメージ=
イコール
レプトル
 Tên Nhật (rōmaji) Dameji Ikōru Reputoru
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 44584775
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác