FANDOM


Damage = Reptile
ダメージ(イコール)レプトル
DamageReptile-TAEV-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana) ダメージ
イコールレプトル
 Tên Nhật (Chuẩn) ダメージ=
イコール
レプトル
 Tên Nhật (rōmaji) Dameji Ikōru Reputoru
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 44584775
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.