FANDOM


Dance Princess of the Ice Barrier
(ひょう)(けっ)(かい)(まい)(ひめ)
 Tên Nhật (Kana)
ひょう
けっ
かいの
まい
ひめ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ひょう
けっ
かい
の舞
まい
ひめ
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 900
 Mã số 59546528
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác