FANDOM


Dancing Elf
ダンシング・エルフ
DancingElf-TP2-NA-C-UE
 Tên Việt Tiên Nữ Nhảy Múa
 Tên Nhật ダンシング・エルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Danshingu Erufu
 Tên Hàn 댄싱 엘프
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Fairy
 CÔNG / THỦ 300 / 200
 Mã số 59983499
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác