FANDOM


Dark Armed Dragon
ダーク・アームド・ドラゴン
DarkArmedDragon-PGLD-EN-GUR-1E
 Tên Việt Ám Thiết Long
 Tên Nhật ダーク・アームド・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Āmudo Doragon
 Tên Hàn 다크 암드 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 65192027
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Giới hạn 1 TCG Giới hạn 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.