FANDOM


Dark Artist
闇の芸術家(ダーク・アーティスト)
DarkArtist-LVAL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
闇の芸術家
ダーク・アーティスト
 Tên Nhật (Chuẩn) 闇の芸術家
ダーク・アーティスト
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Ātisuto
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 600 / 1400
 Mã số 72520073
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác