FANDOM


Dark Burning Attack
黒・魔・導・爆・裂・破(ブラック・バーニング)
DarkBurningAttack-LDK2-EN-ScR-LE
 Tên Việt Hắc Hỏa
 Tên Nhật (Kana)
黒・魔・導・爆・裂・破
ブラック・バーニング
 Tên Nhật (Chuẩn) 黒・魔・導・爆・裂・破
ブラック・バーニング
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Bāningu
 Tên Nhật (Dịch) Black Burning
 Tên Hàn 흑・마・도・폭・열・파
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 49702428
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.