FANDOM


Dark Burning Magic
黒・爆・裂・破・魔・導(ブラック・バーニング・マジック)
DarkBurningMagic-LDK2-EN-ScR-LE
 Tên Việt Hắc Hỏa Thuật
 Tên Nhật (Kana)
黒・爆・裂・破・魔・導
ブラック・バーニング・マジック
 Tên Nhật (Chuẩn) 黒・爆・裂・破・魔・導
ブラック・バーニング・マジック
 Tên Nhật (rōmaji) Burakku Bāningu Majikku
 Tên Nhật (Dịch) Black Burning Magic
 Tên Hàn 흑・폭・열・파・마・도
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 75190122
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.