FANDOM


Dark Calling
ダーク・コーリング
DarkCalling-LCGX-EN-R-1E
 Tên Nhật ダーク・コーリング
 Tên Nhật (rōmaji) Dāku Kōringu
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 12071500
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]