FANDOM


Dark Core
ブラック・コア
300px
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 70231910
Mô tả Hiệu ứng
Vứt bỏ 1 lá, sau đó chọn 1 Quái thú mặt-ngửa trên sân đấu, trục xuất mục tiêu đó
English Description
Discard 1 card, then target 1 face-up monster on the field; banish that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên