FANDOM


Dark Magic Expanded
黒魔導強化(マジック・エクスパンド)
DarkMagicExpanded-TDIL-EN-C-1E
 Tên Việt Nới Rộng Ma Thuật
 Tên Nhật (Kana)
黒魔導強化
マジック・エクスパンド
 Tên Nhật (Chuẩn) 黒魔導強化
マジック・エクスパンド
 Tên Nhật (rōmaji) Majikku Ekusupando
 Tên Nhật (Dịch) Magic Expand
 Tên Hàn 매직 익스팬드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 00111280
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.