FANDOM


Dark Magic Veil
(くろ)()(じゅつ)のヴェール
DarkMagicVeil-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
くろ
じゅつのヴェール
 Tên Nhật (Chuẩn)
くろ
じゅつ
のヴェール
 Tên Nhật (rōmaji) Kuromajutsu no Vēru
 Tên Nhật (Dịch) Black Magic Veil
 Tên Hàn 흑마술의 베일
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 82404868
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]