FANDOM


Dark Magical Circle
(くろ)()(どう)(じん)
DarkMagicalCircle-TDIL-EN-ScR-1E
 Tên Việt Vòng Tròn Ma Thuật Bóng Tối
 Tên Nhật (Kana)
くろの
どう
じん
 Tên Nhật (Chuẩn)
くろ
の魔
どう
じん
 Tên Nhật (rōmaji) Kuro no Madōjin
 Tên Nhật (Dịch) Black Magical Circle
 Tên Hàn 흑의 마도진
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 47222536
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác