FANDOM


Dark Magician Girl the Dragon Knight
(りゅう)()()ブラック・マジシャン・ガール
DarkMagicianGirltheDragonKnight.png
Nhóm liên quan Nhóm Dark MagicianLegendary Dragon
Loại bài Quái thú Dung hợp
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Fusion/Effect
ATK/DEF 2600/1700
Mã số 43892408
Loại Hiệu ứng Summon, Quick
Mô tả Hiệu ứng
"Dark Magician Girl" + 1 quái thú Loại-Dragon
Phải được Triệu hồi Dung hợp với Nguyên liệu Dung hợp ghi phía trên hoặc với "The Eye of Timaeus", và không thể Triệu hồi Đặc biệt theo cách nào khác. Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên: Bạn có thể đưa 1 lá bài trên tay bạn vào Mộ bài, sau đó chọn mục tiêu 1 lá bài mặt-ngửa trên sân; hủy mục tiêu đó.
English Description
"Dark Magician Girl" + 1 Dragon-Type monster
Must be Fusion Summoned with the above Fusion Material Monsters or with "The Eye of Timaeus", and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn, during either player's turn: You can send 1 card from your hand to the Graveyard, then target 1 face-up card on the field; destroy that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên