FANDOM


Dark Spirit of the Silent
(ちん)(もく)邪惡霊(ダーク・スピリット)
 Tên Nhật (Kana)
ちん
もくの
邪惡霊
ダーク・スピリット
 Tên Nhật (Chuẩn)
ちん
もく
の邪惡霊
ダーク・スピリット
 Tên Nhật (rōmaji) Chinmoku no Dāku Supiritto
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 93599951
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]