FANDOM
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref> với tên nhóm “note”, nhưng không tìm thấy thẻ <references group="note"/> tương ứng
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>