FANDOM


Darkfall
()とし(おお)(あな)
Darkfall-DL16-EN-R-UE-Red
 Tên Nhật (Kana)
おとし
おお
あな
 Tên Nhật (Chuẩn)
とし大
おお
あな
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 30127518
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]