FANDOM


Darkworld Thorns
()(かい)のイバラ
 Tên Nhật (Kana)
かいのイバラ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
のイバラ
 Tên Hàn 마계의가시나무
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Plant
 CÔNG / THỦ 1200 / 900
 Mã số 43500484
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác