FANDOMDawn Knight
(しょ)(こう)()()
DawnKnight-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Nhật (Kana)
しょ
こうの
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょ
こう
の騎
 Tên Hàn 서광의 기사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1200
 Mã số 06351548
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác