FANDOMDawn Knight
(しょ)(こう)()()
DawnKnight-NKRT-EN-PlR-LE
 Tên Nhật (Kana)
しょ
こうの
 Tên Nhật (Chuẩn)
しょ
こう
の騎
 Tên Hàn 서광의 기사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1400 / 1200
 Mã số 06351548
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.