FANDOM


De-Synchro
シンクロキャンセル
DeSynchro
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Thông thường Normal-N
Mã số 32441317
Mô tả Hiệu ứng
Chọn mục tiêu 1 Quái thú Đồng bộ mặt-ngửa; lấy lại mục tiêu đó về Bộ bài Phụ, sau đó, nếu tất cả quái thú đã dùng để Triệu hồi Đồng bộ cho quái thú đó còn trong Mộ bài của bạn, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt chúng.
English Description
Target 1 face-up Synchro Monster; return that target to the Extra Deck, then, if all of the monsters that were used for the Synchro Summon of that monster are in your Graveyard, you can Special Summon them.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên