FANDOM


Deal of Phantom
(しゅ)()(れい)のお(まも)
DealofPhantom-LON-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
しゅ
れいのお
まもり
 Tên Nhật (Chuẩn)
しゅ
れい
のお守
まも
 Tên Nhật (rōmaji) Shugorei no o Mamori
 Tên Nhật (Dịch) Amulet of the Guardian Spirit
 Tên Hàn 수호령의 부적
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 69122763
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]