FANDOM


Vùng đặt Bộ bài

Tiếng Nhật (kanji và furigana)

デッキゾーン

Rōmaji

Dekkizōn

Tiếng Anh

Deck Zone

Ô màu nâu bên phải phía dưới trong hình này là nơi mà Bộ bài Chính của bạn được đặt tại mọi thời điểm. Nó thường được đặt mặt-úp ở đây, trừ khi có hiệu ứng bài tương tự như "Convulsion of Nature" tác động đến.

Newfield

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.