Fandom

Yugi-OH Vietnames Translate Wiki

Deep Dark Trap Hole

7.500bài viết
trên wikia này
Add New Page
Bình luận0 Share
Deep Dark Trap Hole
(しん)(こく)()とし(あな)
DeepDarkTrapHole.jpg
Nhóm liên quan Nhóm Trap Hole
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Thông thường Normal-N.svg
Mã số 28654932
Mô tả Hiệu ứng
Khi (một số) Quái thú Hiệu ứng Cấp 5 sao trở lên được Triệu hồi Đặc biệt: Trục xuất (số) Quái thú Hiệu ứng Cấp 5 sao trở lên đó.
English Description
When a Level 5 or higher Effect Monster(s) is Special Summoned: Banish that Level 5 or higher Effect Monster(s).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên