FANDOMDeepsea Shark
(しん)(かい)(ひそ)むサメ
 Tên Nhật (Kana)
しん
かいに
ひそむサメ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
かい
に潜
ひそ
むサメ
 Tên Hàn 심해상어
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Fish / Fusion
 CÔNG / THỦ 1900 / 1600
 Mã số 28593363
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác