FANDOM


Designer Frightfur
デストーイ・カスタム
DesignerFrightfur-CROS-EN-C-1E
 Tên Nhật デストーイ・カスタム
 Tên Nhật (rōmaji) Desutōi Kasutamu
 Tên Nhật (Dịch) Death-Toy Custom
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 36693940
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]